Tarih : 9.8.2011 17:34:06     |    Okunma : 32181

ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONU  EĞİTMENLİK TALİMATI

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu Talimatın amacı, dünyada  pilates  sistemini kullanan eğitmenlerin

Eğitim standartlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Talimat, dünyada pilates  sistemini kullanan eğitmenlerin eğitim

Programlarını  ve eğitim şekillerini göstermektedir.

Dayanak

Madde 3– bu talimat 13/04/2011 tarihinde kurulan  ve B.05.4.vlk.4.35.08.00./477.01.02.02/9130 sayılı karar ile onaylanan Pilates Federasyonu ana statüsündeki federasyonun kuruluş amaçları dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

b) Federasyon

Pilates Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı

Pilates  Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu

:Federasyon Yönetim Kurulunu

e) Eğitmen

:Pilates  sisteminin eğitim gördüğü konuda

programları başarı ile tamamlayarak   Federasyonumuzdan  belge alarak,  eğitim

verdiği kişileri, Pilates yönteminin  prensiplerine  uygun olarak çalıştıran kişiyi,

f) Eğitim Programı

:Her seviyedeki eğitmen yetiştirme kursları ve seminerleri

ile bu programdaki konuları,

ifade eder.

Esas Hükümler

Kurs düzenleme

Madde 5

(1) Pilates Eğitmenliği kursları, resmi ve özel, kurum ve kuruluşlarının Eğitmen gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından  yada federasyonun izin verdiği ve sözleşme yaptıgı özel kuruluşlarca yapılır kursa kayıt için öncelikle  federasyon hesap numaralarına eğitim bedeli yatırılır ve yatırıldıgına dair federasyon telefonla aranarak bilgi verilir, dahasonra  kayıt için gerekli bilgiler alınır ve kayıt listesine kaydedilir. EĞİTİMLER KONTENJANLI OLDUGUNDAN KAYIT LİSTESİNE KAYIT OLUNDUKTAN SONRA KAYIT İPTALİ HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILMAZ. eğitime katılacak kişi yada kişiler eğitime gelemedikleri takdirde kendilerine daha sonraki bir eğitime katılma hakkı tanınır o eğitimede katılmayanların  eğitim hakkı yanar. Eğitim kontenjanı  en az 10kişi  en fazla 20kişi ile   sınırlandırılmıştır. kontenjan dolduktan sonra o eğitim dönemi kapatılır yeni kayıt alınmaz.                  

 

Eğitmen eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar

Madde 6

(1) Eğitmen eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) En az ilkokul mezunu olmaları

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

bulunmamak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,(18 yaşını doldurmayanlar velilerinin izin yazısı ile kursa katılabilirler)

 (3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan  belirtilen belgeler istenir.

İstenecek belgeleri Federasyon belirler.

Eğitmen sınıflandırması

 

a)       Pilates mat  eğitmeni

b)       Pilates reformer(3 kademeli eğitim) eğitmeni

c)       Pilates cadillac eğitmeni

d)       Pilates barrel eğitmeni

e)       Pilates chair eğitmeni

f)        Hamile pilatesi eğitmeni

Görev alanları

Madde 8

a)       Pilates mat eğitmeni :pilates mat eğitmenleri  mat eğitimlerini  tamaladıktan sonra mat üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler

b)       Pilates reformer eğitmeni :pilates reformer eğitmenleri  reformer  eğitimlerini  reformer-1  reformer-2 ve reformer-3  olmak üzere  üç  kademeli olup reformer üzerinde yapılan pilates hareketlerini uygulatabilirler

c) Pilates cadillac eğitmeni :pilates cadillac eğitmenleri  cadillac  eğitimlerini  alrak  cadillac cihazı üzerinde yapılan  pilates hareketlerini uygulatabilirler cadillac eğitim programına mat  ve  reformer eğitim programlarını tamamlayanlar katılabilir.

d)       Pilates barrel eğitmeni : pilates barrel eğitmenleri barrel eğitimi alarak barrel cihazı üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler pilates mat eğitimlerini almış eğitmenler başvuru yapabilirler

e)       Pilates chair eğitmenleri :pilates chair eğitmenleri  chair  eğitimi alarak chair üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler  pilates mat eğitimlerini almış eğitmenler başvuru yapabilirler

f)        Hamile pilatesi eğitmeni: Mat eğitimlerini alan eğitmenler başvuru yapabilirler.

 


Madde 9– Pilates Eğitmenliği eğitim programlarında yabancı Pilates Uzmanlarıda görevlendirebilecektir.

Gelişim semineri

Madde 10– Federasyon, her kademedeki eğitmen kurslarına ek olarak Eğitmen Gelişim

Seminerleri düzenler.

Belge verilmesi

Madde 11- Pilates eğitmenlik programlarını bitirenlere bitirdikleri eğitim programına göre federasyon başkanının imzasının olduğu  eğitmenlik sertifikaları verilir.

Sınav ve değerlendirme ve Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Madde 12– eğitime katılanlar ,  teorik ve pratik olarak degerlendirilecek sınavlara girerler bu sınavlardan geçme notu 70 olarak belirlenmiştir. bunun altında not alan kişilere 2 sınav hakkı daha verilir bu sınavlardada geçemeyenlerin eğitimi tekrarlaması istenir. yapılan yazılı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ve 7  işgünü içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar otuz güniçinde Federasyon tarafından sonuçlandırılır. Uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

Devam zorunluluğu


Madde 13– eğitime katılanlar için devamsızlık süresi 4 saat yani yarım gün olarak belirlenmiştir yarım günden fazla devamsızlık yapanların belge alma hakkı kalmaz eğitimi tekrarlamak zorundadırlar  eğitimler içinde düznli olarak yoklama alınacak ve eğitime katılanların imza atmaları istenecektir

Yurt içinden ve dışından  alınan Eğitmenlik belgelerinin denkliği

Madde 14– Federasyonun kuruluşundan önce eğitmenlik belgesi alanlara  başvurmaları durumunda yönetim urulu kararı ile   denklik verilecektir   başvurulara geri dönüş süresi 30 iş günüdür

Yurtdışından alınan belgelerde ise aldığı belgenin fotokopisi ve pasaport fotokopisiyle başvuru yaparak yönetim kurulu değerlendirmesinden sonra denklik belgesi alabilecektir.

Uluslararası Eğitmen semineri

Madde 15–Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası Eğitmen seminerleri

düzenlenebilir. Yurtdışına eğitim amaçlı olarak Pilates Eğitmeni gönderilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 16– Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu

Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümünde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 17– Bu Talimat yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18– Bu Talimat hükümlerini Pilates  Federasyonu Başkanı yürütür.


PİLATES TÜRKİYE`DE HAKETTİĞİ YERDEMİDİR?

HAYIR ( % 77)
EVET ( % 17)
HİÇBİR FİKRİM YOK ( % 7)

Toplam Oy: 8808

E-Posta Listesi